Wydłużasz życie, oszczędzając z nami czas

 

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej

"Pro Studio" w Białymstoku

 

 logo

ISTNIEJEMY OD 1998 R.

 

ISTNIEJEMY OD 1998 R.

 

Przycisk mapa witrynyPrzycisk szkołyPrzycisk szkoleniaPrzycisk nauka na odległośćPrzycisk przydatne łączaPrzycisk poczta elektroniczna

 

tu jesteś: strona główna > Multimedialne Liceum Ogólnokształcące nr 2

 

Multimedialne Liceum Ogólnokształcące nr 2

 

przycisk strona główna

przycisk o Stowarzyszeniu TEN

Przycisk Wydawnictwo TEN

Przycisk Akademia Multimedialna w Białymstoku

Przycisk o województwie podlaskim

Przycisk groch z kapustą

 

 

uczysz się:

 • kiedy chcesz,

 • jak chcesz,

 • gdzie chcesz

Po ukończeniu MLO2 otrzymują Państwo świadectwo ukończenia Liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo maturalne.

 

Zdanie matury w naszej szkole umożliwia zdawanie na studia.

 

W naszym Multimedialnym Liceum Ogólnokształcącym nr 2 (w skrócie MLO2) uczą się Polacy na co dzień mieszkający i pracujący w Polsce, Anglii, Belgii, Niemczech, Holandii, Grecji... 

Naukę można rozpocząć dwa razy w roku: we wrześniu lub po zimowych feriach (styczeń lub luty)

 • Proponujemy zapisanie się do naszego liceum szczególnie tym, którym cykl pracy lub styl życia nie pozwala na inny system nauki oraz osobom nie lubiącym przymusu chodzenia do szkoły. 

 • Umożliwiamy naukę ludziom, którzy, na przykład ze względu na niepełnosprawność, przebywanie w odosobnieniu itp., nie mogą lub nie chcą opuszczać miejsca swego pobytu*

 • Zapraszamy cudzoziemców chcących opanować całość materiału nauczania zawartego w programie liceum ogólnokształcącego*

 * Proszę się z nami skontaktować, ponieważ takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie.

 

Aby się do nas zapisać, należy:

1. mieć ukończone gimnazjum, dawną ośmioklasową szkołę podstawową lub szkołę zasadniczą;

2. mieć co najmniej 18 lat (kalendarzowo);

3. dostarczyć:

- świadectwo ukończenia szkoły z punktu 1.

- 2 zdjęcia;

- dowód osobisty (w celu stwierdzenia i udokumentowania, że kandydat ma 18 lat);
Nowa witryna www szkoły: http://www.mlo.profesornet.pl

Uwaga: dokumenty oryginalne zwracamy natychmiast po skopiowaniu.

 

Dokumenty wystawiane przez MLO2: 

 • indeks,

 • legitymacja szkolna,

 • świadectwo ukończenia liceum lub, po zdaniu egzaminu dojrzałości, świadectwo dojrzałości,

 • zaświadczenia do urzędów (np.:  ZUS i inne),

 • zaświadczenia do zakładu pracy i innych instytucji,

 • świadectwa ukończeniu liceum

 

 Uprawnienia MLO: 

 • MLO posiada zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty na działalność. Zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pod numerem 43a.

 • Prezydent Miasta Białegostoku nadał MLO uprawnienia szkoły publicznej decyzją z dnia 17.03.2000 r. (Nr EKF.I.0132-19/2000)

 • Świadectwa MLO są równoznaczne ze świadectwami Publicznego liceum.

Opłaty za naukę w liceum

 • opłata wpisowa (jednorazowo): 100 zł

 • czesne za semestr (z możliwością rozłożenia na dogodne raty): 650 zł

 • opłata za egzaminy semestralne: 100 zł za wszystkie egzaminy w semestrze

pieniądze można wpłacać na konto:

Multimedialne Liceum Ogólnokształcące  Bank PKO S. A.  I/O w Białymstoku, nr rachunku: 47124011541111000021480605 z zaznaczeniem tytułu płatności (np. wpisowe lub opłata za semestr X)

lub w siedzibie szkoły

 

Bezpłatnie wydajemy m.in. zaświadczenia, legitymację i indeks.

 Organ prowadzący: 

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" w Białymstoku, ul. Upalna 26, 15-668 Białystok.

 MLO2 rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2004 r. jako kontynuator Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Na czym polega nauka na odległość?

Najogólniej rzecz ujmując, nauka na odległość polega na tym, że nauczyciel jest oddalony (czasem znacznie) od uczącego się. 

Z jednej strony jest to utrudnienie, ale z drugiej strony jest to zaleta systemu.

Dlaczego nauka na odległość jest mało popularna?

Wiele państw bardzo poważnie podchodzi do nauki na odległość, traktując ten rodzaj edukacji jako uzupełnienie nauczania stacjonarnego. Kolejne rządy w Polsce nie wykazują woli uregulowania prawnego tego sposobu nauczania i uczenia się. 

Duża autonomia uczelni wyższych pozwala im samodzielnie wdrażać kształcenie na odległość; system oświaty nie może w pełni wykorzystywać nowoczesnych systemów edukacyjnych z tego powodu, że brak jest aktów wykonawczych regulujących zasady nauki na odległość. 

Jakie warunki należy spełnić by być przyjętym do tej szkoły?

Należy udokumentować, że ma się co najmniej 18 lat i ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową.

Trzeba dostarczyć zdjęcia formatu legitymacyjnego do wystawianych przez nas dokumentów (4 sztuki).

Słuchaczem staje się z chwila podpisania umowy i  wniesienia określonych opłat.

Jakiego typu jest to szkoła?

Jest to ponadgimnazjalna szkoła niepubliczna dla dorosłych. Słuchacz kształci się zaocznie.

Czy liceum ma uprawnienia szkoły publicznej?

Tak, Multimedialne Liceum Ogólnokształcące nr 2 posiada zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty na działalność. Zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pod numerem 43a .

Prezydent Miasta Białegostoku nadał MLO2 (wtedy jeszcze nazywała się KLO) uprawnienia szkoły publicznej decyzją z dnia 17.03.2000 r. (Nr EKF.I.0132-19/2000)

Czy świadectwo tej szkoły jest tak samo ważne jak świadectwo liceum publicznego?

Świadectwa MLO2 są równoznaczne ze świadectwami odpowiedniej szkoły publicznej.

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?

Tak, trzeba mieć co najmniej 18 lat (kalendarzowo). Nie ma górnej granicy wieku.

Czy to liceum różni się od innych liceów?

Tak, różni się kilkoma cechami:

 • Słuchacz uczy się przede wszystkim w cyklu asynchronicznym, czyli takim, w którym nauczyciel nie przekazuje wiedzy w tym samym czasie w którym sięgają do niej uczący się.

 • Liceum jest przygotowane do rozszerzenia oferty kształcenia przez Internet.

 • Liceum zajmuje się również problemami Polaków mieszkających poza Polską.

 • Liceum zajmuje się problemami osób pozbawionych, z różnych powodów,  możliwości uczęszczania do szkoły.

Czy trzeba chodzić do tej szkoły?

Tak, zgodnie z obecnymi przepisami trzeba brać udział w konsultacjach oraz zdawać osobiście egzaminy. Należy usprawiedliwić fakt nieuczestniczenia w konsultacjach (wystarczy ustnie).

Jak organizowane są konsultacje?

Słuchacze mają możliwości uczestniczenia w różnych formach konsultacji z nauczycielami:

 • konsultacje osobiste w budynku szkoły,

 • konsultacje telefoniczne,

 • konsultacje poprzez chat,

 • konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 • konsultacje przez komunikatory.

Czy na egzaminy trzeba się stawiać osobiście?

Tak, na egzaminy semestralne trzeba zgłosić się osobiście i osobiście je zdawać. 

Jakich języków obcych można uczyć się w MLO 2?

W MLO1 jest obowiązkowy jeden język obcy. Słuchacz wybiera język angielski lub rosyjski. Możemy też zorganizować naukę innego języka. Dotychczas na wniosek słuchaczy organizowaliśmy naukę języka francuskiego, włoskiego i niemieckiego.

Jeżeli przerwałem naukę w liceum czy będę przyjęty na wyższy semestr?

Generalnie zalicza się w tym przypadku te przedmioty, których nauka została w cyklu nauki zakończona. Za każdym razem jednak, takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie. Musimy też wystąpić do szkoły, w której osoba wcześniej się uczyła, aby uzyskać niezbędne dokumenty.

Przykład: rok wcześniej Jan Cabacki przerwał naukę w klasie II liceum X. Jeśli w tym czasie zakończył naukę historii, historia będzie w naszych szkołach zaliczona i nie będzie musiał na nią uczęszczać.

Bez dokładnego rozpatrzenia sytuacji, nie można odpowiedzieć na pytanie, czy Janowi Cabackiemu można zaliczyć dwa lata nauki. Proszę się z nami skontaktować.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU TEN "Pro Studio"

 

> adres: Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio", ul. Upalna 26,  15-668 Białystok, Polska

(dzielnica Marczuk, osiedle Słoneczny Stok - budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9; nasz sekretariat mieści się na I piętrze.

> tel/fax (85) 654 19 60; w sprawach pilnych informacja pod telefonem komórkowym: 509 669 459 lub 506 202 281

> tu kliknij [poczta] i skontaktuj się z nami poprzez e-mail;

 

godziny otwarcia sekretariatu: 

poniedziałek nieczynny
wtorek 10:00 - 15:00;
środa 10:00 - 15:00
czwartek 12:00 - 17:00
piątek nieczynny
sobota nieczynny
niedziela nieczynny

W pilnych sprawach możemy umówić się na indywidualne spotkanie. Proszę o kontakt na telefon komórkowy.

   
Wejdź na nową stronę naszych liceów: tu kliknij  

 

W sprawie niektórych opłat w naszych liceach

Opłaty za naukę w liceum:

- opłata wpisowa (jednorazowo): 100 zł
- czesne za każdy semestr (z możliwością rozłożenia na dogodne raty): 700 zł
- opłata za egzaminy semestralne: 130 zł za wszystkie egzaminy w semestrze

Opłaty związane z nauką naszych szkołach oraz za udział w szkoleniach i wszelkie inne zobowiązania wobec nas proszę wnosić na konto: Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" Bank PeKaO S. A.  I/O w Białymstoku, nr rachunku:

 • Dla przelewów krajowych:

47 1240 1154 1111 0000 2148 0605

 • Dla przelewów z zagranicy

IBAN: PL47 1240 1154 1111 0000 2148 0605

BIC (w Polsce zwany też SWIFT): PKOPPLPW

Czesne:
osoby opłacające czesne w miesięcznych ratach powinni wpłacać je do 10 dnia danego miesiąca. Proszę nie przekraczać tego terminu by nie płacić dodatkowo 10 PLN za każdy miesiąc zwłoki.

 

  ZAPRASZAMY

 

© Copyright by Wiesław Różański 2001-2015 r. 

 Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów, występujące w niniejszej witrynie, mogą być  znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm oraz właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

Ceny podawane na stronach witryny www.profesornet.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w rozumieniu przepisów prawa.

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" w Białymstoku oraz Wiesław Różański nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu materiałów  zawartych w witrynie www.profesornet.pl aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by podawane przez nas informacje były rzetelne.